• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen waaronder offertes, bestellingen en voorstellen van www.premiumkerstpakketten.nl tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Premiumkerstpakketten is een onderneming van Gift & Co B.V. gevestigd aan Nieuwe Emmasingel 12-14 5611 AM Eindhoven. Dit bedrijf staat ingeschreven bij de KVK onder 64306674.
Gift & Co B.V. draagt de verantwoordelijkheid voor deze algemene voorwaarden.

Artikel I. Definitie

Wij houden van duidelijke taal. Daarom gebruiken wij binnen onze algemene voorwaarden geen verwarrende definities. Wel gebruiken wij de onderstaande termen:

Verkoper www.premiumkerstpakketten.nl
Koper De ontvanger van een offerte of voorstel of plaatser van een bestelling
Offerte Schriftelijk voorstel vanuit Premiumkerstpakketten voor een koper
Voorstel Schriftelijk voorstel vanuit Premiumkerstpakketten voor een koper
Bestelling Een definitief geplaatste bestelling waar ook een schriftelijke bevestiging van is ontvangen.
Schuldvergelijking Rechtsfiguur waarbij twee mensen schuld naar elkaar hebben. Lees hier meer informatie. 

 

Artikel II. Offertes, voorstellen e bestellingen

1. Bestellingen zijn definitief als ze schriftelijk (per mail) bevestigd zijn door www.premiumkerstpakketten.nl
A) Annulering van een bestelling is enkel mogelijk bij volledige instemming van Premiumkerstpakketten. 

2. Premiumkerstpakketten mag de bestelling helemaal of deels annuleren als de koper niet tijdig de betaling heeft uitgevoerd zoals beschreven in Artikel V van deze voorwaarden, dit mag zonder rechtelijke tussenkomst.
A) Als Premiumkerstpakketten de bestelling moet annuleren vanwege nalatigheid van de koper is er geen recht op schadevergoeding voor de koper. 
B) Ook als de koper bij andere zaken in gebreken blijkt heeft Premiumkerstpakketten.nl het recht om de bestelling te ontbinden. 

3. Het aanbod wat wordt gedaan in een offerte of voorstel is 7 dagen geldig mits schriftelijk anders overeengekomen. Uiteraard onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

 

Artikel III. Levering, tekortkomingen en klachten

Bij het plaatsen van een bestelling kan de koper zelf een leverdatum kiezen.

1. Wanneer Premiumkerstpakketten door omstandigheden waar ze geen invloed op hebben niet in staat zijn te leveren op de gekozen datum, is er een recht op uitstel. Mocht dit onverhoopt voorkomen houden we de koper uiteraard op de hoogte en bespreken we een nieuwe leverdatum.
A) Als een bestelling geheel nog niet is uitgevoerd kan deze ook worden geannuleerd. 
B) Bi een latere levering door overmacht kan de koper niet annuleren en dienen de bestelde producten nog steeds afgenomen te worden. 

2. De transportkosten en het risico van het transport zijn voor de koper

3. Bij een factuurbedrag van tenminste € 1000,00 (excl. BTW) worden de producten franco geleverd op 1 adres in NL uitgezonderd de Waddeneilanden.

4. Bij een factuurbedrag van minder dan €1000,- (excl BTW) worden de volgende transportkosten in rekening gebracht:
A) €55,- excl. BTW per pallet op één adres in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden. Hier geldt een extra toeslag voor. 
B) €90,- excl. BTW per pallet op één adres in België.
C) Bij een verzoek voor transport naar andere landen wordt de klant vóór het plaatsen van de bestelling schriftelijk geïnformeerd over de kosten. 
D) Huis-aan-huis levering is in overleg mogelijk. Kosten hiervoor worden schriftelijk gecommuniceerd vóór het plaatsen van de bestelling
E) Bij een wijziging van het bezorgtarief zal de gewijzigde prijs door worden berekend aan de klant. 

5. Eventuele zichtbare gebreken van de bestelling dienen direct gemeld te worden aan Premiumkerstpakketten na het in ontvangst nemen van de bestelling. Indien mogelijk wordt dit gebrek ook aangetekend op het vervoersdocument.
A) Klachten met betrekking tot niet zichtbare tekortkomingen moeten binnen zeven dagen na het ontvangen van de bestelling door de koper schriftelijk (per mail) worden gemeld aan Premiumkerstpakketten.nl
Na de 7 dagen wordt geacht dat de koper de bestelling in goede staat en naar tevredenheid heeft ontvangen. 

6. Kleine productafwijkingen zijn geen grond voor een klacht. 

7. Bij een gegronde klacht over de staat van de ontvangen producten zal Premiumkerstpakketten zorgen voor een vervanging van het product. 
A) Als er door de tekortkoming van producten in de bestelling overige schade is ontstaan is de aansprakelijkheid van Premiumkerstpakketten beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen. 
B) Premiumkerstpakketten kan niet aansprakelijk worden gesteld, en wordt vrijgewaard door de koper, van eventuele vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden. 
C) Andere vorderingen anders dan de hierboven gemelde dienen uiterlijk binnen een maand na leverdatum schriftelijk bij Premiumkerstpakketten te zijn ingediend. Na deze periode komen ook deze vorderingen te vervallen. 

8. Producten die zonder toestemming van Premiumkerstpakketten terug worden gezonden zullen worden geweigerd.

Artikel IV. Betaling

1. De betaling voor een bestelling dient tien dagen vóór de leverdatum in ontvangst te zijn genomen door Premiumkerstpakketten. Als wij de betaling op dat moment niet hebben ontvangen is Premiumkerstpakketten genoodzaakt om de levering te annuleren en daarmee de overeenkomst te verbreken.
A) Als een anders betalingstermijn schriftelijk overeen is gekomen tussen Premiumkerstpakketten en de koper dient dit termijn aangehouden te worden. Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen kan Premiumkerstpakketten zonder aanmaing of ingebrekestelling een rente eisen van 1,5% per maand op de factuur. 
B) Eventuele incasso-, deurwaarders-, advocaat- of andere kosten die door Premiumkerstpakketten gemaakt dienen te worden wanneer er niet wordt voldaan aan het afgesproken betalingstermijn worden in rekening gebracht bij de koper.
C) Betalingen dienen gedaan te worden volgens de instructies zoals terug te vinden op onze facturen. 

2. Schuldvergelijking door de koper is niet toegelaten.

Artikel V. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten met Premiumkerstpakketten is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen, maar ook niet tijdige betaling, worden beslecht door bevoegde rechte te Alkmaar. Premiumkerstpakketten kan de koper dagvaarden voor de bevoegde rechter in de woonplaats of plaats van vestiging bedrijf. 

Artikel VI. Intellectuele eigendommen
1. www.premiumkerstpakketten.nl blijft ten allen tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de aangeboden of geleverde producten. 


Artikel VII. Ontbinding
1.Ontbinding van de overeenkomst vanuit een koper is enkel mogelijk bij rechtelijke uitspraak. Bij een dusdanige ontbinding dienen alle openstaande rekeningen van de koper verschuldigd aan Premiumkerstpakketten direct voldaan te worden. 

2. De toepassing van artikel 6:278 in het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten wanneer Premiumkerstpakketten een overeenkomst ontbindt of een poging tot ongedaan-making geeft zoals genoemd in artikel 6:278 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Deze voorwaarden zijn op 15 september 2011 gedeponeerd bij de KVK Noordwest-Holland onder nr. 64306674